آموزش یومیهو

آموزش یومیهو

دوره آموزش یومیهو یومی هو تراپی توسط دكتر سایونجی ماسایوكی مدیر انستیتوی بین المللی طب پیشگیر در توكیو ابداع شده است. این روش از سال 1994 در انستیتوی طب سنتی شهر هوشی مین به كمك 50 نفر از آموزندگان آن با تخصص دكترای پزشكی پزشكان طب سنتی فیزیوتراپها تكنسین ها و سایر...